Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ | ΙΔΡΥΣΙΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σύλλογος Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Νομού Λαρίσης υπό την επωνυμία ‘ΕΝΩΣΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ’, με έδρα τη Λάρισα.
ΑΡΘΡΟ 2
Η Ένωσις έχει σκοπό την προαγωγή της παρ’ ημίν εκπαιδεύσεως δια της ερεύνης και μελέτης απάντων των εκπαιδευτικών ζητημάτων και της βελτιώσεως της θέσεως των λειτουργών αυτής και την ενίσχυσιν εν γένει της εθνικής αγωγής. Πάντα ταύτα ενεργούνται επί τη βάσει των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου και των οδηγιών της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο Σκοπός της Ενώσεως επιδιώκεται 1) δια διαλέξεων γιγνομένων εις πόλεις της περιφερείας. 2) δια δημοσιευμάτων εις εφημερίδας και περιοδικά. 3) δι’ ιδρύσεως ιδιωτικών αναγνωστηρίων και Σχολικών Εκθέσεων. 4) δια των υπό της Ομοσπονδίας Λ.Μ.Ε. συγκαλουμένων Γενικών Συνελεύσεων. 5) δι’ εκδρομών επιστημονικών, δι΄ επικοινωνίας προς ετέρους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Συλλόγους επιδιώκοντας ανάλογους σκοπούς και δι’ αποστολής αντιπροσώπων εις τα συνέδρια του Κλάδου. 6) δια παραστάσεων τοις αρμοδίοις και 7) δια παντός άλλου μέσου συμβάλλοντος εις τον σκοπόν του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4
Η Ένωσις ανήκει εις την Ομοσπονδίαν Λ.Μ.Ε. και υποχρεούται να ενεργεί πάντοτε επί τη βάσει αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου και των οδηγιών αυτής. Ζητήματα ειδικής φύσεως προκύπτοντα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών μιας Ενώσεως και μη προβλεπόμενα υπό του Καταστατικού, ρυθμίζονται κατά την κρίσιν της Ενώσεως μετά προηγούμενην έγκρισιν της Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ | ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 5
Μέλη της Ενώσεως δύνανται να εγγράφονται πάντες οι εν ενεργεία δημόσιοι λειτουργοί της Μέσης Εκπαιδεύσεως της περιφέρειας της, οι υπηρετούντες εις Σχολεία εξαρτώμενα εκ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφ όσον αιτήσουσι τούτο και καταβάλλουν την πρώτη ετήσια συνδρομή προς την Ένωση και την Ομοσπονδία.
ΑΡΘΡΟ 6
Τα μέλη της Ενώσεως καταβάλλουν υποχρεωτικώς 1) τριάκοντα (30) δραχμάς ετησίως εισφοράν δια την Ένωσιν, δυναμένην να αυξομειούται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, 2) εβδομήκοντα (70) δραχμάς ετήσιαν εισφοράν δια την Ομοσπονδίαν, δυναμένην να αυξομειούται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Ομοσπονδίας, 3) τας υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζομένας εκάστοτε υποχρεωτικάς και εκτάκτους εισφοράς των μελών προς επιτυχίαν των υπό της Ενώσεως επιδιωκομένων σκοπών. Ο τρόπος της εισπράξεως των ανωτέρω εισφορών επαφίεται εις την κρίσιν της Ενώσεως, η συνδρομή δε αυτή υπολογίζεται κατά συλλογικά έτη.
Παν μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε της Ενώσεως, υποβάλλον αίτησιν περί διαγραφής του εκ των μητρώου των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλη τας τυχόν καθυστερουμένας ετησίας ή άλλας εκτάκτους εισφοράς του μέχρι της ημέρας της διαγραφής του, ουδέν δε δικαίωμα έχει επί της περιουσίας της Ενώσεως.
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της εισφοράς των δεν δικαιούνται να συμμετέχουν εις τας συνελεύσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
Παν μέλος το οποίον αντιστρατεύεται δια της εν γένει δράσεως του προς τον σκοπόν της Ενώσεως ή παρεμβάλλει προσκόμματα εις την εκτέλεσιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ενώσεως, υπέχει ευθύνην και υπόκειται εις πειθαρχικάς κυρώσεις κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
Πειθαρχικαί ποιναί είναι:
·         Προσωρινή διαγραφή διαρκείας ουχί κατωτέρας των εξ μηνών.
·         Οριστική διαγραφή.
Άπασαι αι ανωτέρω πειθαρχικαί ποιναί επιβάλονται υπό της Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε σχετική απόφασις γνωστοποιήται εις την Ομοσπονδίαν.
Εις άπασας τας ανωτέρω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενον μέλος δέον να καλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις απολογίαν εντός τασσόμενης ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήται και άνευ αυτής. Εις την περίπτωσιν της οριστικής διαγραφής δύναται να ασκηθεί η κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 8
Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους λόγω πειθαρχικού ποινής κατά το πνεύμα του άρθρου 7 δύναται να γίνει κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του, εγκρινομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως.
ΑΡΘΡΟ 9
Τα μέλη άτινα συμμορφούνται προς τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως και της Ομοσπονδίας, εφόσον έχουν εκπληρώσει και όλας τας οικονομικάς υποχρεώσεις των προς την Ένωσιν και την Ομοσπονδίαν, οπότε θεωρούνται ως τακτικά, δικαιούνται να λαμβάνωσιν μέρος εις τας Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχωσι κατά ταύτας τας πράξεις της Διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν εις τας Συνελεύσεις επί παντός τιθεμένου προς ψήφιση ζητήματος αφορόντος τους σκοπούς της Ενώσεως, δικαιούνται δε υσαύτως να απολαμβάνωσι πάσης ωφελείας και εξυπηρετήσεως νομίμως επιδιωκόμενης υπό της Ενώσεως. Μέλος δε καθυστερούν οιανδήποτε συνδρομήν καθ’ ον χρόνον καλείται η Γενική Συνέλευσις, δεν θεωρείται ως τακτικόν τοιούτον. Προς τούτο δέον ο Ταμίας να γνωρίζει εις την Συνέλευσιν, ποία μέλη είναι τακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟ 10
Την Ένωσιν διοικεί εννεαμελές (9μελές) Διοικητικόν Συμβούλιον εκ των τακτικών μελών εκλεγόμενον δι’ εν έτος υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Πλην τούτου εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά εκ των επιλαχόντων. Απαγορεύεται η συμμετοχή εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω συγγενών μέχρι τετάρτου βαθμού. Το ούτως εκλεγείν Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον εις συνεδρίασιν εντός πέντε (5) ημερών από της εκλογής του, υποδεικνύει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα, Ταμίαν και Ειδικό Γραμματέα και τέσσερα (4) μέλη.
Την πρόσκλησιν δύναται να κάμη και το πλειοψηφήσαν μέλος. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Γενικός Γραμματέας, τον δε Γενικόν Γραμματέα ή Ταμία ο Ειδικός Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 11
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του Προέδρου τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη. Αι αποφάσεις δε αυτού έχουν κύρος, εάν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Εν ισοψηφίαν νικά η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οπωσδήποτε αποχωρούν ή μη εμφανιζόμενον εις τρεις (3) κατά σειράν συνεδριάσεις άνευ αποχρώντος λόγου, αντικαθίστανται υπό του πρώτου κατά σειράν επιλαχόντος.
ΑΡΘΡΟ 12
Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί υπευθύνως την Ένωσιν βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος την εκπλήρωσιν των επιδιωκομένων σκόπων, διαχειρίζεται την περιουσίαν της Ενώσεως, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την αντιμετώπισιν και λύσιν των διαφόρων ζητημάτων των αφορόντων την Ένωσιν, εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και εφαρμόζει το Καταστατικόν.
Υποβάλλει εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν α) αντίγραφον του Καταστατικού ως και των τροποποιήσεων αυτού μετά της σχετικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της, β) αντίγραφον του τυχόν εσωτερικού κανονισμού εντός μηνός από της εγκρίσεως του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, γ) πίνακα των μελών της Διοικήσεως μεθ’ εκάστην συγκρότησιν ή μεταβολήν αυτής, περιέχοντα και το επάγγελμα και την διεύθυνσιν κατοικίας τούτων, ως και αντίγραφον του πρακτικού των αρχαιρεσιών, εντός μηνός από της συγκροτήσεως ή της μεταβολής και δ) αντίγραφον του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού εκάστης διαχειριστικής χρήσεως ως και της εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής εντός μηνός από της υπό Γενικής Συνελεύσεως εγκρίσεώς των.
Ο ισολογισμός και απολογισμός εκάστου έτους ως και η έκθεσις της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται υποχρεωτικώς προς έγκρισιν εις την Συνέλευσιν των μελών εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.
ΑΡΘΡΟ 13
Ο Πρόεδρος μετά του Γενικού Γραμματέως εκπροσωπεί την Ένωσιν ενώπιον πάσης Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 14
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλλεί, προεδρεύει και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίδει τον λόγον εις τους ζητούντας τούτον κατά σειράν και αφαιρεί τούτον από τους εκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξιν και λήξην των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει ζητήματα εις ψηφοφορίαν, δύναται να διακόψει ή διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευσιν ή συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβαί και αντεγκλήσεις, εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μετά του Γραμματέως πάντα τα εν γένει έγγραφα ως και τα πρακτικά του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και εκδίδει παν ένταλμα πληρωμής.
Ειδικώς δια την Γενικήν Συνέλευσιν κατά την οποίαν το εκάστοτε απερχόμενον Διοικητικόν Συμβούλιο λογοδοτεί, τον Πρόεδρο αυτής εκλέγουσι τα παρόντα μέλη δια ψηφοφορίας από πρόσωπα εκτός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Εάν κατά την συζήτησιν εν Συνελεύσει επιθυμεί ο Πρόεδρος να μετάσχει αυτής, παραχωρεί την θέσιν του εις τον Αντιπρόεδρον και τούτου απόντος εις τον αναπληρωτήν του.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει μητρώον των μελών της Ενώσεως, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, ενεργεί την αλληλογραφίαν, συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου παν έγγραφον της Ενώσεως, τηρεί πρωτόκολλον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και επιμελείται πάντων των δημοσιευμάτων της Ενώσεως, κωλυόμενος δε αναπληρούται υπό του Ειδικού Γραμματέως. Προσέτι εκτελεί ούτος καθήκοντα Γραμματέως εις τας Γενικάς Συνελεύσεις πλην της του Νοεμβρίου, καθ’ ην εκλέγεται έτερος μη μετέχων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 16
Ο Ταμίας φυλάσσει πάσαν χρηματικήν περιουσίαν της Ενώσεως, εισπράττει δια του υπαλλήλου του οριζομένου υπό του Προέδρου πάντα τα εις το Ταμείον της Ενώσεως οφειλόμενα, εκδίδει και υπογράφει τας αναγκαιούσας διπλοτύπους αποδείξεις, ενεργεί πληρωμάς δυνάμει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου υποβάλλει τω Προέδρω σύντομον μεν καθ΄εξάμηνον έκθεσιν της καταστάσεως του ταμείου, γενικήν δε τοιαύτην και απολογισμόν εν τέλει εκάστης ετήσιας περιόδου προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, ευθυνόμενος προσωπικώς δια πάσαν άνευ εντάλματος και αποδείξεως δαπάνην, τηρεί δε ίδιον βιβλίον ταμείου φέρον την υπογραφήν του Προέδρου και την σφραγίδαν της Ενώσεως, κωλυόμενος δε αναπληρούται υπό του Ειδικού Γραμματέως, εις ον παραδίδει τα βιβλία και το ταμείον.
ΑΡΘΡΟ 17
Της χρηματικής περιουσίας της Ενώσεως μέρος, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατατίθεται εις το Ταμιευτήριον Τραπέζης τινός της Ενώσεως επ’ ονόματι, τηρούσης μετά της Τραπέζης ταύτης ανοικτόν λογαριασμόν, το δε υπόλοιπον ή κατατίθεται προς φύλαξιν εν τη αυτή Τραπέζη επ’ ονόματι της Ενώσεως ανηκόντων χρεωγράφων και η ανάληψις αυτών, πλην των εν τω Ταμιευτηρίω της αυτής Τραπέζης κατατιθεμένων χρημάτων, άτινα κατατίθενται και αναλαμβάνονται υπό του Ταμία της Ενώσεως, γίνεται τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Προέδρου και του Ταμία της Ενώσεως. Ο Ταμίας κρατεί εις χείρας του τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ | ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 18
Αι Γενικαί Συνελεύσεις της Ενώσεως είναι τακτικαί και έκτακται. Αι τακτικαί Γενικαί Συνελεύσεις είναι δύο ετησίως. Συγκαλούνται δε η μεν πρώτη τον μήναν Ιούνιον, δια αποστολής προσκλήσεως πέντε ημέρας προ της Συνελεύσεως, απευθυνομένης προς τον Σύλλογον Καθηγητών εκάστου Γυμνασίου ή και δια δημοσιεύσεως της προσκλήσεως εις την τοπικήν εφημερίδα.
ΑΡΘΡΟ 19
Κατά την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν του Νοεμβρίου, προεδρευομένην κατά άρθρον 14, γίνεται η λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ταμειακός έλεγχος. Συζητούνται είτα διάφορα θέματα και τέλος γίνονται αι αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, ης η θητεία είναι η αυτή και με του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά την δεύτερην Γενικήν Συνέλευσιν του Ιουνίου, συζητείται η ημερήσια διάταξις της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και εκλέγεται ο αντιπρόσωπος διά την Γενικήν Συνέλευσιν του Κλάδου.
Ο Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων ορίζει δύο πρακτικογράφους εκ των παρόντων μελών άμα τη ενάρξει της Συνελεύσεως, οίτινες αποτελούσι μετά αυτού και του Γραμματέως την Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 20
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κατά την Συνέλευσιν του Νοεμβρίου και η εκλογή του αντιπροσώπου κατά την Συνέλευσιν του Ιουνίου, γίνονται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, όντων των ψηφοδελτίων ομοιομόρφων, φερόντων άνωθεν τον τίτλον της Ενώσεως και την σφραγίδαν αυτής κλειομένων εντός λευκών φακέλλων φερόντων την σφραγίδαν της Ενώσεως και την μονογραφή του Προέδρου της Συνελεύσεως. Παν ψηφοδέλτιον ευρισκόμενον κατά την διαλογήν διάφορον του ως άνω αναφερομένου τύπου καθίσταται άκυρον ως παραβιάζων την μυστικότητα της ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 21
Αι έκτακται Γενικαί Συνελεύσεις συγκαλούνται οσάκις το Διοικητικόν Συμβούλιον κρίνει επάναγκες ή τη αιτήσει του 1/5 των τακτικών μελών.
ΑΡΘΡΟ 22
Η Γενική Συνέλευσις, Τακτική ή Έκτακτος, θεωρείται εν απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των τακτικών μελών των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των. Η διαπίστωσις της απαρτίας γίνεται δια ονομαστικής κλήσεως. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προχωρεί εις την συζήτησιν των θεμάτων των αναγεγραμμένων εις την ημερήσιαν διάταξιν ήτις γνωστοποιείται εις τα μέλη προ 5 ημερών. Ελλείψει απαρτίας συγκαλείται δευτέρα το αργότερον εντός 10 ημερών από της πρώτης, με θέματα προς συζήτησιν τα της πρώτης, ήτις θεωρείται εν απαρτία ανεξαρτήτως παρόντων μελών. Εις εκτάκτως και επειγούσας ανάγκας και περιστάσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον ρυθμίζει υπευθύνως τα της ημερήσιας διατάξεως και της κοινοποιήσεως αυτής καθ’ ον τρόπον κρίνει προσφοροτέραν. Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να συζητηθεί θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως.
ΑΡΘΡΟ 23
Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, καταχωρίζονται εις τακτικόν βιβλίον πρακτικών και υπογράφονται υπό του Προεδρεύοντος και του Γενικού Γραμματέως, αναγιγνώσκονται δε εις την επόμενην Γενικήν Συνέλευσιν.
ΑΡΘΡΟ 24
Δια να υποβληθεί πρότασις μομφής κατά μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τεθεί αυτή εις ψηφοφορίαν, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη υπό του 1/3 τουλάχιστον των παρόντων κατά την Συνέλευσιν μελών. Η ψηφοφορία γίνεται μυστική δια ψηφοδελτίων, δικαίωμα δε ψήφου έχουν τα παρόντα αυτοπροσώπως μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 25
Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται εις τριμελή εκ των μελών της Ενώσεως Ελεγκτικήν Επιτροπήν, εκλεγομένην ως ανωτέρω υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδία δε επιβλέπει αν αύται συμφωνούν με τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τας διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ενώσεως και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξιν του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεσιν περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει ταύτην δια του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτην μετά της εκλογής αυτής συνεδρίασιν εκλέγει τον Πρόεδρό αυτής, όστις και διευθύνει τας εργασίας της.
Εκτός των τακτικών εκλέγονται εκ των επιλαχόντων και κατά σειράν επιτυχίας και τρία αναπληρωματικά μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ | ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΔΩΡΗΤΑΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 26
Τακτικοί πόροι της Ενώσεως είναι η ετήσια εισφορά των μελών, έκτακτοι δε πόροι είναι αι υπό της Γενικής Συνελεύσεως επιβαλλόμεναι τυχόν έκτακται εισφοραί, δωρεαί, κληροδοτήματα και κληροδοσίαι και παν έτερον νόμιμον έσοδον.
ΑΡΘΡΟ 27
Οι προσφέροντες εις το Ταμείον του Συλλόγου δραχμάς χιλίας (1.000) εφ΄ άπαξ ανακηρύσσονται δωρηταί, οι δε δραχμάς δύο χιλιάδες (2.000) ευεργέται και οι πλείονα ή η μεγάλην ηθικήν υποστήριξη εις την Ένωσιν και την Εκπαίδευσιν προσενεγκότες μεγάλοι ευεργέται. Πίναξ των ονομάτων αυτών αναρτάται εν τω γραφείω του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ | ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28
Η Ένωσις δεν διαλύεται ει μη μόνον εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι υπό των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικος και των Νόμων.
Εν περιπτώσει διαλύσεως της Ενώσεως η περιουσία της η απομένουσα μετά την εκκαθάρισιν περιέρχεται εις την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 29
Τροποποίησις του Καταστατικού γίνεται υπό της Συνελεύσεως, αφού ήθελε ζητηθεί προηγουμένως η γνώμη της Ομοσπονδίας, ήτις γίνεται γνωστή εις την Συνέλευσιν προ της συζητήσεως των τροποποιηθησομένων άρθρων.
ΑΡΘΡΟ 30

Προς λήψιν αποφάσεως περί διαλύσεως της Ενώσεως ή περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός ή δια της ονομαστικής κλήσεως.